نیازسنجی تکنولوژی های آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی کشور

مرکز مطالعات و توسعه آموزش معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی